CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *
Cập nhật : 14:44 Thứ tư, 20/9/2023
Lượt đọc: 3042

Sở GD&ĐT: Tăng cường quản lý hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ; Tin học; Kỹ năng sống; Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Số/Ký hiệu: 2577/SGDĐT-GDTX&ĐHNgày ban hành: 20/9/2023
Ngày hiệu lực: 20/9/2023
File đính kèm:
Nội dung:

Việc tổ chức và hoạt động của các trung tâm Ngoại ngữ (NN), Tin học(TH), Kỹ năng sống (KNS), Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK) (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thực hiện theo các văn bản:

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;  

- Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục…

- Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm NN, TH;

- Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục KNS và Hoạt động GDNGCK;

- Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật;

- Thông tư số 20/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng…

Theo đó, việc liên kết dạy học trong các trường học được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục KNS và Hoạt động GDNGCK.

Trung tâm thực hiện liên kết với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn được cấp phép hoạt động, trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với điều kiện, khả năng của trung tâm. Khi thực hiện liên kết đào tạo phải có hợp đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên…

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều cơ sở giáo dục đã và đang thực hiện hoạt động liên kết với các Trung tâm.

Những ngày qua, hoạt động liên kết được các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin, phản ánh theo nhiều chiều.

Để Sở GDĐT có thông tin quyết định trong việc chỉ đạo liên kết dạy học trong các trường học, Sở GDĐT đề nghị:

1. Trường Trung học phổ thông, các đơn vị trực thuộc

- Tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động liên kết của đơn vị mình (đánh giá thuận lợi, ưu điểm, hiệu quả, hạn chế và đề xuất trả lời có hay không việc triển khai hoạt động liên kết trong thời gian tới). 

- Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục thường xuyên và Đại học) trước ngày 30/9/2023.

2. Phòng GDĐT quận, huyện

- Báo cáo UBND quận, huyện để tham mưu tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động liên kết của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn phụ trách (tổng hợp đánh giá thuận lợi, ưu điểm, hiệu quả, hạn chế và đề xuất trả lời có hay không việc triển khai hoạt động liên kết trong thời gian tới tại quận, huyện). 

- Tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục thường xuyên và Đại học) trước ngày 30/9/2023.

3. Trung tâm

- Rà soát về tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo các quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch nhằm chú trọng việc hoạt động chủ yếu tại địa điểm đã được Sở GDĐT cho phép hoạt động.

- Phối hợp với các trường học (khi có liên kết) để đánh giá hiệu quả, chất lượng của việc liên kết.

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở; Giám đốc các Trung tâm GDTX Hải Phòng; Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện và Trung tâm NN, TH, KNS, Hoạt động GDNGCK quán triệt đến tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị để đảm bảo việc tổ chức và hoạt động của đơn vị đảm bảo các quy định hiện hành; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT tại văn bản này. Nếu đơn vị nào vi phạm trong liên kết sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Sở GDĐT kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp, chỉ đạo Phòng GDĐT quận, huyện thực hiện nội dung công văn và tăng cường công tác quản lý các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt việc liên kết giữa các Trung tâm và các cơ sở giáo dục (theo thẩm quyền) và xử lý nghiêm các đơn vị thực hiện không đúng quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

 - Như kính gửi;

- GĐ, PGĐ Sở;

- Các Phòng Sở: GDMN, GDTH, GDTrH;

- Thanh tra Sở;

- Lưu: VT, GDTX&ĐH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Đỗ Thị Hòa


Tin cùng chuyên mục

152