CHÚC CÁC EM THÍ SINH BÌNH TĨNH, TỰ TIN, ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

06/2023/TT-BGDĐTLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 28-03-2023
2 Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

(Tải File đính kèm)

28/2022/TT-BLĐTBXHLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 23-03-2023
3 Thông tư của Bộ nội vụ về việc Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

(Tải File đính kèm)

1/2023/TT-BNVLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 23-03-2023
4 Quyết định của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022

(Tải File đính kèm)

41/QĐ-BNVLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 23-03-2023
5 Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

(Tải File đính kèm)

20/NQ-CPLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 23-03-2023
6 Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cùa trường phổ thông dân tộc bán trú

(Tải File đính kèm)

03/2023/TT-BGDĐTLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 08-02-2023
7 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

23/2022/NQ-HĐNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 09-12-2022
8 Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

24/2022/NQ-HĐNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 09-12-2022
9 DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CBQL, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC (Đang có hiệu lực, cập nhật đến tháng 9/2022)

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 25-10-2022
10 Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

02/2022/NQ-HĐNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 21-07-2022
11 Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

02/2022/QĐ-HĐNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 20-07-2022
12 Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

03/2022/QĐ-HĐNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 20-07-2022
13 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

31/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 18-11-2020
14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

8/2020/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 22-04-2020
15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

8/2020/QĐ-UBNDLĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 22-04-2020