CHÚC CÁC EM THÍ SINH BÌNH TĨNH, TỰ TIN, ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

(Tải File đính kèm)

4/2023/QĐ-TTgLĩnh vực khác 17-03-2023
2 Thông tư 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạnh công chức

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

13/2022/TT-BNVLĩnh vực khác 09-03-2023
3 Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

(Tải File đính kèm)

12-2022/TT-BNVLĩnh vực khác 09-03-2023
4 Thông tư 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

(Tải File đính kèm)

11/2022/TT-BNVLĩnh vực khác 09-03-2023
5 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

10/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 27-02-2023
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố

(Tải File đính kèm)

08/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 27-02-2023
7 Quyết định của UBND thành phố Ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch của thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

11/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 26-02-2023
8 Quyết định của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

06/2023/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 10-02-2023
9 UBND thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

79/2022/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 26-12-2022
10 UBND thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

69/2022/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 06-12-2022
11 UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

68/2022/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 28-11-2022
12 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mảng xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2464/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

60/2022/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 24-10-2022
13 Quyết định của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yêu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

23/2022/QĐ-UBNDLĩnh vực khác 11-05-2022