CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY CƠ HỘI HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ * DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIX CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 *

Có 28 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

88/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 16-03-2023
2 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2023

(Tải File đính kèm)

52/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 17-02-2023
3 UBND thành phố ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023

(Tải File đính kèm)

02/CT-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 31-01-2023
4 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

05/KH-SGDĐTChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 18-01-2023
5 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

13/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 13-01-2023
6 UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

11/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 13-01-2023
7 UBND thành phố ban hành Quyết định Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

74/2022/QĐ-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 15-12-2022
8 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

278/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 07-12-2022
9 UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa của thành phố Hải Phòng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

274/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 07-12-2022
10 UBND thành phố ban hành Đề án Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

13/DA-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 19-11-2022
11 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 về phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

245/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 24-10-2022
12 Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023

(Tải File đính kèm)

23/KH-HĐNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 18-10-2022
13 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

3443/QĐ-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 17-10-2022
14 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

239/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 17-10-2022
15 UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022

(Tải File đính kèm)

234/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 05-10-2022
12