Có 32 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố năm 2024

(Tải File đính kèm)

1064/KH-CQTTChiến lược, quy hoạch, kế hoạchNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng29-02-2024
2 TOÀN VĂN: Quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Tải File đính kèm)

1516/QĐ-TTgChiến lược, quy hoạch, kế hoạchNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng02-12-2023
3 UBND quận Ngô Quyền ban hành Quyết định Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo Quận Ngô Quyền giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2045”

(Tải File đính kèm)

3422/QĐ-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạchNgành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng11-11-2023
4 Triển khai thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

251/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 25-09-2023
5 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

88/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 16-03-2023
6 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2023

(Tải File đính kèm)

52/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 17-02-2023
7 UBND thành phố ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023

(Tải File đính kèm)

02/CT-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 31-01-2023
8 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

05/KH-SGDĐTChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 18-01-2023
9 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

13/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 13-01-2023
10 UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

11/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 13-01-2023
11 UBND thành phố ban hành Quyết định Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

74/2022/QĐ-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 15-12-2022
12 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

278/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 07-12-2022
13 UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa của thành phố Hải Phòng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

274/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 07-12-2022
14 UBND thành phố ban hành Đề án Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

13/DA-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 19-11-2022
15 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 về phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

245/KH-UBNDChiến lược, quy hoạch, kế hoạch 24-10-2022
123