Giám đốc

PGS.TSLê Quốc Tiến
PGS.TSLê Quốc Tiến

Điện thoại cơ quan: 0225.3810553

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về các hoạt động và sự phát triển giáo dục – đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo; các chương trình mục tiêu của ngành; Công tác quy hoạch ngành giáo dục – đào tạo thành phố; Chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch tài chính, công tác thanh tra, công tác pháp chế, công tác đối ngoại, công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, kỷ luật.
- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch – Tài chính; Thanh tra

Phó Giám đốc

Vũ Văn Trà
Vũ Văn Trà

Điện thoại cơ quan: 0225.3841554

Đỗ Văn Lợi
Đỗ Văn Lợi

Điện thoại cơ quan: 0225.3746966

Đỗ Thị Hòa
Đỗ Thị Hòa

Điện thoại cơ quan: 0225.3745429

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HẢI PHÒNG
Email: webmaster@haiphong.edu.vn - ĐT: 0225.3842445  - Fax: 3823792
Địa chỉ: Số 37 Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng