Giám đốc

Bùi Văn Kiệm
Bùi Văn Kiệm

Email liên lạc: buivankiem@haiphong.edu.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về các hoạt động và sự phát triển giáo dục – đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo; các chương trình mục tiêu của ngành; Công tác quy hoạch ngành giáo dục – đào tạo thành phố; Chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch tài chính,công tác đối ngoại, công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, kỷ luật.
- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch – Tài chính;

Phó Giám đốc

Phạm Quốc Hiệu
Phạm Quốc Hiệu

Điện thoại cơ quan: 0225.3841554

Email liên lạc: phamquochieu@haiphong.edu.vn

Đỗ Văn Lợi
Đỗ Văn Lợi

Điện thoại cơ quan: 0225.3746966

Email liên lạc: dovanloi@haiphong.edu.vn

Đỗ Thị Hòa
Đỗ Thị Hòa

Điện thoại cơ quan: 0225.3745429

Email liên lạc: dothihoa@haiphong.edu.vn