Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 29 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo của UBND thành phố về Kết quả thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vao trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"

(Tải File đính kèm)

372?BC-UBNDHệ thống văn bản 02-12-2022
2 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai ddianj 2021-2025

(Tải File đính kèm)

17/2022/TT-BLĐTBXHHệ thống văn bản 31-10-2022
3 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

3578/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 28-10-2022
4 UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc xin ý kiến về việc Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

204/TTr-UBNDHệ thống văn bản 26-10-2022
5 UBND thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới" giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030.

(Tải File đính kèm)

08/CTr-UBNDHệ thống văn bản 25-10-2022
6 Quyết định của UBND thành phố Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

52/2022/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 29-09-2022
7 Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

808/QĐ-LĐTBXHHệ thống văn bản 14-09-2022
8 Sở GD&ĐT: Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

97/KH-SGDĐTHệ thống văn bản 30-08-2022
9 Thông báo của UBND thành phố về Ý kiến của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về việc điều chỉnh chỉ tiêu mật độ xây dựng tối đa và chỉ tiêu tầng cao tối đa cho các lô đất công nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

(Tải File đính kèm)

68/TB-VPHệ thống văn bản 24-08-2022
10 Thông báo của UBND thành phố về Kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị đối thoại trực tuyến với thanh niên năm 2022

(Tải File đính kèm)

335/TB-UBNDHệ thống văn bản 24-06-2022
11 Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

34/2022/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 20-06-2022
12 Công văn của UBND thành phố về việc mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ

(Tải File đính kèm)

4052/UBND-VXHệ thống văn bản 16-06-2022
13 Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2022/NĐ/CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ

(Tải File đính kèm)

1645/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 07-06-2022
14 Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

28/2022/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 07-06-2022
15 Quyết định của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

(Tải File đính kèm)

26/5/2022Hệ thống văn bản 27-05-2022
12