Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 33/TTr-SGDĐT ngày 04/4/2023, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giải thể Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Dương Kinh). Lý do giải thể: Trường đã dừng hoạt động từ nhiều năm nay (14 năm); hiện nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức dạy học trở lại.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.