Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng

Có 42 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 UBND thành phố ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2023 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số"

(Tải File đính kèm)

01/CT-UBNDHệ thống văn bản 05-01-2023
2 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Thành Ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệ khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Tải File đính kèm)

05/KH-UBNDHệ thống văn bản 05-01-2023
3 UBND thành phố ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025

(Tải File đính kèm)

296/KH-UBNDHệ thống văn bản 03-01-2023
4 Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định về việc phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh trung học cơ sở

(Tải File đính kèm)

4280/QĐ-BGDĐTHệ thống văn bản 30-12-2022
5 Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học

(Tải File đính kèm)

4202/QĐ-BGDĐTHệ thống văn bản 30-12-2022
6 UBND thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

80/2022/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 29-12-2022
7 Sở Ngoại vụ ban hành Văn bản số 1781/VV-BGBĐ&PCPNN ngày 27/12/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2022 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

(Tải File đính kèm)

1781/VV-BGBĐ&PCPNNHệ thống văn bản 29-12-2022
8 UBND thành phố ban hành Quyết định Ban hành Quy định Tiêu chí chất lượng sản phẩm; tiêu chí đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

4442/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 27-12-2022
9 UBND thành phố ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đón Xuân Quý Mão - 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(Tải File đính kèm)

15/CT-UBNDHệ thống văn bản 26-12-2022
10 Sở GD&ĐT: Quyết định về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông năm 2022

(Tải File đính kèm)

1863/QĐ-SGDĐTHệ thống văn bản 26-12-2022
11 UBND thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

79/2022/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 26-12-2022
12 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

(Tải File đính kèm)

279/KH-UBNDHệ thống văn bản 12-12-2022
13 UBND thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng

(Tải File đính kèm)

69/2022/QĐ-UBNDHệ thống văn bản 06-12-2022
14 Báo cáo của UBND thành phố về Kết quả thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vao trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"

(Tải File đính kèm)

372?BC-UBNDHệ thống văn bản 02-12-2022
15 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai ddianj 2021-2025

(Tải File đính kèm)

17/2022/TT-BLĐTBXHHệ thống văn bản 31-10-2022
123